Please visit nmc.org.uk/COVID19 for information about our recent announcements including temporary registration and changes to how we’re operating during this time.

X

Bydd angen i chi ddarllen y ddogfen ymgynghori cyn i chi ddechrau’r arolwg isod.

Beth yw eich barn am ein gweledigaeth a’n themâu drafft?

Rydym eisiau gwybod beth y dylem roi blaenoriaeth iddo dros y pum mlynedd nesaf yn eich barn chi. A ydym wedi anghofio am unrhyw beth? Sut y dylem flaenoriaethu’r gweithgareddau hyn?

Mae eich adborth yn hanfodol i’n helpu i gwblhau ein strategaeth bum mlynedd yn y dyfodol.
O fis Hydref, byddwn yn datblygu ein strategaeth derfynol ac yn dechrau gweithio ar y cynllun busnes a fydd yn ein helpu i roi ein hamcanion ar waith. Bydd y cyngor yn cymeradwyo’r strategaeth ym mis Mawrth 2020 i’w rhoi ar waith o fis Ebrill y flwyddyn nesaf.

Dechrau’r arolwg

Pryd fydd yr ymgynghoriad yn dod i ben?

16 Hydref 2019

Ieithoedd a fformatau eraill

Gallwn ddarparu dogfen Word electronig ar gais (Cymraeg a Saesneg).
Anfonwch e-bost at consultations@nmc-uk.org.

Os byddai’n well gennych chi gyflwyno eich ymateb i’r ymgynghoriad drwy e-bost neu drwy’r post, gallwch ei anfon at:
consultations@nmc-uk.org neu

Shaping the future consultation,
Nursing and Midwifery Council,
23 Portland Place,
London, W1B 1PZ