Mae'r NMC yn chwilio am ddau aelod newydd o'r Cyngor

Published on 22 November 2023

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddau berson dawnus o safon i ymuno â’n Cyngor – y corff llywodraethu sy’n gosod ein cyfeiriad strategol.

Mae’r Cyngor yn cynnwys chwe gweithiwr proffesiynol ar ein cofrestr a chwe aelod lleyg, pob un wedi’u penodi gan y Cyfrin Gyngor – gan gynnwys o leiaf un aelod o bob un o wledydd Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a Lloegr.  

Rydym yn chwilio am weithiwr nyrsio neu fydwreigiaeth proffesiynol cofrestredig sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru, ynghyd â pherson lleyg â chymwysterau ariannol a leolir yn y DU a all gadeirio ein Pwyllgor Archwilio. Fel aelodau’r Cyngor, byddant yn ein helpu i sicrhau bod pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael y gofal diogel, caredig ac effeithiol y mae ganddynt hawl i’w dderbyn.  

Ein nod yw i'r Cyngor adlewyrchu cymdeithas yn ei holl amrywiaeth a bod yn ymwybodol o anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu a'r gweithwyr proffesiynol rydym yn eu rheoleiddio. Felly, rydym yn awyddus i glywed gan bobl sydd â’r sgiliau cywir o gefndiroedd, profiad a chefndir amrywiol.  

Dywedodd Syr David Warren, Cadeirydd y Cyngor:  

“Mae hwn yn gyfnod hollbwysig i’n Cyngor, a bydd ein haelodau newydd yn dod â phrofiad strategol a mewnwelediad i waith yr NMC wrth iddo barhau i wneud gwelliannau mewn addasrwydd i ymarfer, gan wneud penderfyniadau cyflym a diogel sy’n cadw pobl yn ddiogel. Bydd eu safbwyntiau a’u harbenigedd yn helpu’r Cyngor i oruchwylio’r gwaith parhaus i fynd i’r afael â’r llwyth achosion addasrwydd i ymarfer, gan alluogi’r NMC i wneud penderfyniadau sy’n cadw pobl yn ddiogel; a bydd hefyd yn sicrhau bod yr NMC yn creu diwylliant cefnogol a chynhwysol ar gyfer ein pobl.  

“Rydym yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr sy’n ymgorffori ein gwerthoedd – i fod yn deg, yn garedig, yn gydweithredol, ac yn uchelgeisiol – ynghyd â’n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant – sy’n sail i bopeth a wnawn.”  

Mae ceisiadau ar gyfer y rolau nawr ar agor tan hanner dydd ar ddydd Llun 8 Ionawr 2024. I ddysgu rhagor amdanyn nhw a sut i wneud cais, ewch i 

https://hhmicrosites.com/nmc-2023-home-welsh/


Other recent news…

Independent experts appointed to review our culture

Published on 13 February 2024

The NMC has appointed Nazir Afzal OBE and Rise Associates to lead an independent review of our culture, as part of our commitment to learn and improve so we can


NMC response to CQC maternity survey results 2023

Published on 09 February 2024

Following the release of the Care Quality Commission’s (CQC) latest annual survey of women’s maternity care experiences in England, Andrea Sutcliffe, NMC Chief


OSCE testing capacity increases to 50,000 for international and returning professionals

Published on 08 February 2024

The total number of candidates who can take their Objective Structured Clinical Examination (OSCE) each year has now surpassed 50,000, ensuring that internation