Mae'r NMC yn chwilio am ddau aelod newydd o'r Cyngor

Published on 22 November 2023

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddau berson dawnus o safon i ymuno â’n Cyngor – y corff llywodraethu sy’n gosod ein cyfeiriad strategol.

Mae’r Cyngor yn cynnwys chwe gweithiwr proffesiynol ar ein cofrestr a chwe aelod lleyg, pob un wedi’u penodi gan y Cyfrin Gyngor – gan gynnwys o leiaf un aelod o bob un o wledydd Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a Lloegr.  

Rydym yn chwilio am weithiwr nyrsio neu fydwreigiaeth proffesiynol cofrestredig sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru, ynghyd â pherson lleyg â chymwysterau ariannol a leolir yn y DU a all gadeirio ein Pwyllgor Archwilio. Fel aelodau’r Cyngor, byddant yn ein helpu i sicrhau bod pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael y gofal diogel, caredig ac effeithiol y mae ganddynt hawl i’w dderbyn.  

Ein nod yw i'r Cyngor adlewyrchu cymdeithas yn ei holl amrywiaeth a bod yn ymwybodol o anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu a'r gweithwyr proffesiynol rydym yn eu rheoleiddio. Felly, rydym yn awyddus i glywed gan bobl sydd â’r sgiliau cywir o gefndiroedd, profiad a chefndir amrywiol.  

Dywedodd Syr David Warren, Cadeirydd y Cyngor:  

“Mae hwn yn gyfnod hollbwysig i’n Cyngor, a bydd ein haelodau newydd yn dod â phrofiad strategol a mewnwelediad i waith yr NMC wrth iddo barhau i wneud gwelliannau mewn addasrwydd i ymarfer, gan wneud penderfyniadau cyflym a diogel sy’n cadw pobl yn ddiogel. Bydd eu safbwyntiau a’u harbenigedd yn helpu’r Cyngor i oruchwylio’r gwaith parhaus i fynd i’r afael â’r llwyth achosion addasrwydd i ymarfer, gan alluogi’r NMC i wneud penderfyniadau sy’n cadw pobl yn ddiogel; a bydd hefyd yn sicrhau bod yr NMC yn creu diwylliant cefnogol a chynhwysol ar gyfer ein pobl.  

“Rydym yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr sy’n ymgorffori ein gwerthoedd – i fod yn deg, yn garedig, yn gydweithredol, ac yn uchelgeisiol – ynghyd â’n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant – sy’n sail i bopeth a wnawn.”  

Mae ceisiadau ar gyfer y rolau nawr ar agor tan hanner dydd ar ddydd Llun 8 Ionawr 2024. I ddysgu rhagor amdanyn nhw a sut i wneud cais, ewch i 

https://hhmicrosites.com/nmc-2023-home-welsh/


Other recent news…

NMC pays tribute to those recognised in the King’s Birthday Honours list

Published on 14 June 2024

Congratulations to all the nursing and midwifery professionals who’ve been honoured this year.NMC to recruit fitness to practise panel members and chairs

Published on 12 June 2024

We’re seeking to recruit 85 panel members and 55 chairs to reach timely, fair, and balanced decisions in fitness to practise cases.