NMC seeking new Council member from Wales

22 Feburary 2016

The Nursing and Midwifery Council (NMC) is seeking to appoint a new Council member from Wales. The appointee will be a registrant, who will join the Chair and ten other governing Council members in oversight of the NMC.

The Chair of the NMC, Professor Dame Janet Finch, said:

“This is an exciting time to join the NMC. Revalidation is being successfully rolled out and we are embarking on a major programme to define the nurse of the future, as the basis for revising our standards for education. 

“As a member of the Council you will contribute to this important public protection agenda whilst overseeing a significant business transformation.

“Our key ambition is to become a leading and dynamic regulator. As a member of our Council you will play a crucial role in making that ambition a reality.”

 

-End-

Notes for editors

1.   The Nursing and Midwifery Council exists to protect the public through the regulation of over 685,000 nurses and midwives in England, Wales, Scotland and Northern Ireland. As well as maintaining a register of nurses and midwives allowed to practise in the UK, we also set standards of education, training, conduct and performance so that nurses and midwives can deliver high quality healthcare. We make sure that nurses and midwives keep their skills and knowledge up to date through a regular revalidation process. Nurses and midwives must uphold our professional standards and we have clear and transparent processes to investigate nurses and midwives who fall short of these standards.

2.   The Council is responsible for setting the strategic direction of the NMC, making sure it remains focused on protecting patients and the public, and overseeing the work of its executive team.

3.   Under the Nursing and Midwifery Order 2011, the Council must comprise six registrant and six lay members, and have representation from all four UK countries.

4.   Applications for this role are open to all nurses and midwives currently registered with the NMC. It is a requirement of this position that the appointee also lives or works wholly or mainly in Wales. The closing date for applications is 12:00pm, 21 March 2016.

5.   For media enquiries, please contact Ben Jackson, NMC media team, media@nmc-uk.org or on 020 7681 5649.

 

22 Chwefror 2016

CNB yn chwilio am aelod newydd o'r Cyngor o Gymru

Mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) am benodi aelod newydd o'r Cyngor o Gymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod cofrestredig, a fydd yn ymuno â'r Cadeirydd a deg aelod llywodraethu arall o'r Cyngor i oruchwylio'r CNB.

Dywedodd Cadeirydd y CNB, Y Fonesig Athro Janet Finch:

“Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â'r CNB. Mae'r broses ailddilysu yn cael ei chyflwyno'n llwyddiannus ac rydym yn dechrau ar raglen fawr i ddiffinio nyrs y dyfodol, fel sail ar gyfer diwygio ein safonau ar gyfer addysg.

“Fel aelod o'r Cyngor byddwch yn cyfrannu at yr agenda bwysig hon o ran diogelu'r cyhoedd tra'n goruchwylio proses sylweddol o drawsnewid busnes.

“Ein huchelgais allweddol yw dod yn rheoleiddiwr blaenllaw a dynamig. Fel aelod o'n Cyngor byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth wneud yr uchelgais hon yn realiti.”

-Diwedd-

Nodiadau i olygyddion

1.   Rydym yn pennu'r safonau ar gyfer addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad er mwyn i nyrsys a bydwragedd allu darparu gofal iechyd o safon uchel drwy eu gyrfaoedd. Rydym yn sicrhau bod gan nyrsys a bydwragedd y sgiliau a'r wybodaeth ddiweddaraf a'u bod yn cynnal ein safonau proffesiynol. Mae gennym brosesau clir a thryloyw i ymchwilio i nyrsys a bydwragedd nad ydynt yn cyrraedd ein safonau.

2.   O dan Orchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2011, rhaid i'r Cyngor gynnwys chwe aelod cofrestredig a chwe aelod lleyg, a chynrychiolwyr o bob un o bedair gwlad y DU. 

3.   O dan Orchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2011, rhaid i'r Cyngor gynnwys chwe aelod cofrestredig a chwe aelod lleyg, a chynrychiolwyr o bob un o bedair gwlad y DU. 

4.   Mae ceisiadau ar gyfer y rôl hon ar agor i bob nyrs a bydwraig sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd gyda'r CNB. Mae'n ofynnol i'r swydd hon fod yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn byw neu'n gweithio'n gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00pm, 21 Mawrth 2016.

5.   Am ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â Ben Jackson, tîm cyfryngau CNB, media@nmc-uk.org 020 7681 5649.