Please visit nmc.org.uk/COVID19 for information about temporary registration and changes to how we’re operating during this time.

X

Reports on extraordinary review visit to North Wales

Visits took place in July

We have published the reports from our joint extraordinary review of education programmes and midwifery supervision in North Wales. The review visits took place between 20 – 22 July 2015.

The joint extraordinary reviews were commissioned after concerns about the provision of education for nursing and midwifery students and the supervision of midwives were communicated to the NMC.

The two review reports focus on the education programmes run by Bangor University and the Local Supervising Authority (LSA) function which is managed by Health Inspectorate Wales.

After speaking to various people including students, service users, members of the nursing and midwifery programme teams and representatives of the LSA, the review team identified several key issues and found that a number of our standards were not being met.

Jackie Smith, NMC Chief Executive and Registrar, said:

“The reports from our extraordinary review show that there are serious concerns around the nursing and midwifery education programmes and the LSA function in North Wales.

“We need to be assured that our standards for education and for the supervision of midwives are being met, and that the public’s safety is protected.

“It is essential that all the relevant organisations collaborate to address the issues raised by the review. We will work closely with Bangor University, Health Inspectorate Wales and other stakeholders to improve the situation and strengthen public protection.”

Read the reports

 

CNB yn adrodd ar ymweliad adolygu eithriadol â Gogledd Cymru

Mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) wedi cyhoeddi'r adroddiadau o'i adolygiad eithriadol ar y cyd o raglenni addysg a goruchwylio bydwragedd yng Ngogledd Cymru. Cynhaliwyd yr ymweliadau adolygu rhwng 20 - 22 Gorffennaf 2015.

Comisiynwyd yr adolygiadau eithriadol ar y cyd ar ôl i'r CNB dderbyn pryderon ynglŷn â darparu addysg i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth a goruchwylio bydwragedd.

Mae dau adroddiad yr adolygiad yn canolbwyntio ar y rhaglenni addysg a gyflwynir gan Brifysgol Bangor a swyddogaeth yr Awdurdod Goruchwylio Lleol (AGLl) a reolir gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Ar ôl siarad â phobl amrywiol, gan gynnwys myfyrwyr, defnyddwyr gwasanaeth, aelodau o'r timau rhaglenni nyrsio a bydwreigiaeth a chynrychiolwyr yr AGLl, nododd tîm yr adolygiad sawl mater allweddol a chanfu nad oedd nifer o'n safonau yn cael eu bodloni.

Dywedodd Jackie Smith, Prif Weithredwr a Chofrestrydd y CNB:

“Mae'r adroddiadau o'n hadolygiad eithriadol yn dangos bod pryderon difrifol ynghylch rhaglenni addysg nyrsio a bydwreigiaeth a swyddogaeth yr AGLl yng Ngogledd Cymru.

“Mae angen i ni gael ein sicrhau bod ein safonau ar gyfer addysg ac ar gyfer goruchwylio bydwragedd yn cael eu bodloni, a bod diogelwch y cyhoedd yn cael ei ddiogelu.

“Mae'n hanfodol bod pob sefydliad perthnasol yn cydweithredu er mwyn mynd i'r afael â'r materion a godwyd gan yr adolygiad. Byddwn yn gweithio'n agos gyda Phrifysgol Bangor, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a rhanddeiliaid eraill i wella'r sefyllfa ac atgyfnerthu diogelwch y cyhoedd.”


Other recent news…

Blog: Donna Ockenden meets maternity teams who help the bereaved

In recognition of Baby Loss Awareness Week 2019, (#BLAW2019) I spent the last few days visiting maternity services in the southwest of England and saw how midwi


Blog: Education programme update

Geraldine Walters, Director of Education, Standards and Policy gives the latest on our education programme


Dr Geraldine Walters awarded CBE

New Year Honours 2017